Política de privacitat

Protecció de dades personals

La present política de privacitat ha estat desenvolupada tenint en compte allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i les Recomanacions núm. 2/2001, de 17 de maig, i 1/1999, de 23 de febrer, emeses pel Grup Europeu de l’Article 29 de conformitat amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell de 24 d’octubre.

A través d’aquest lloc web no es recull, ni es cedeix a tercers, cap dada personal sense el previ consentiment efectiu dels usuaris.

Dades subministrades voluntàriament per l’usuari

Les dades de caràcter personal que es sol·licitin, en el seu cas, als usuaris, consistiran únicament en aquelles estricament imprescindibles per identificar-los i prestar-los el servei sol·licitat. L’esmentada informació serà tractada amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i complir amb les finalitats corresponents, especificades junt amb l’opció o servei que l’usuari sol·liciti.

L’usuari serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les dades, dels extrems regulats en aquesta política a fi que pugui donar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, de conformitat amb les finalitats determinades, explícites i legítimes, indicades en cada cas.

Les dades de caràcter personal que faciliti l’usuari a través del corresponent formulari web, o per correu electrònic, s’incorporaran en un fitxer degudament inscrit al Registre públic de l’Autoritat de Control competent, la responsabilitat del qual correspon a la Societat.

Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen algunes dades de caràcter personal, la transmissió dels quals es troba implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet.

Aquesta informació no s’obté per associar-la a usuaris identificats, però per la seva pròpia naturalesa podria, a través de la seva associació amb dades de tercers, permetre’n la identificació. En aquesta categoria de dades es troben l’adreça IP o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per l’usuari per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs sol·licitat, l’hora i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’usuari.

Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web o controlar el correcte funcionament tècnic del lloc web, i es cancel·laran immediatament després de la seva verificació, sense perjudici de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Cookies o Web bugs

En cap cas s’utilitzen cookies o web bugs per obtenir dades personals identificadores de l’usuari. . L’ús de cookies o Web bug es reserva exclusivament per facilitar a l’usuari accessibilitat al lloc web (preferències i pautes de navegació de l’usuari).

L’ús de cookies de sessió (que no són memoritzades de forma permanent a l’ordinador de l’usuari i desapareixen tancant el navegador), si és el cas, únicament es limitarà a recollir informació tècnica per identificar la sessió amb la finalitat de facilitar l’exploració segura i eficient del lloc web.

Si no desitja permetre l’ús dels elements indicats, configuri el seu navegador per tal que rebutgi les cookies i elimini les existents, i deshabiliti el codi Java Script del navegador en la configuració de seguretat.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, regulats als articles 15 i següents de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, o bé revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades, dirigint-se a la Societat, mitjançant escrit acompanyat de còpia del document oficial que acrediti la seva identitat, remès a l’adreça següent: Bac de Roda, 136, 08020 Barcelona; o bé enviant un correu electrònic a admin@gasnaturalinstalacion.com, indicant a la línia d’Assumpte el dret que desitja exercir.

Enllaços

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a la pàgina web de la Societat. No es garanteix en els accessos a través dels enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres webs.

Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per la Societat són les adequades al nivell de seguretat exigible a les dades que l’usuari li facilita, de conformitat amb allò previst a l’article 9 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.